Školní budovy s auditoriem v Zermattu

Key Perspective - Image by Jan Drška
HLAVNÍ PERSPEKTIVA - VIZUALIZACE jan drška

 

Školní budovy s auditoriem

 

Místo: Zermatt, Švýcarsko
Typ: soutěžní projekt
Velikost: HPP: 10.800 m²
Klient: Einwohnergemeinde Zermatt 
Tým: Ondřej Janků, Christian Schmitt

 

Školní komplex Walka v centru známého turistického střediska Zermatt je dnes pro obec důležitým místem z hlediska urbanistického i sociálního, a bude tomu tak i v budoucnu. Návrh školy počítá s novými rozličnými prostory jako auditorium, zdvojená tělocvična, mateřská škola, školní družiná nebo multifunkční prostory které budou k dispozici různým skupinám uživatelů v průběhu vyučování a v odpoledních i večerních hodinách.

Hlavní vstup, auditorium a zdvojená tělocvična

Hlavní vstup do budovy je přístupný buď bezbariérově z ulice Metzgasse nebo po venkovním schodišti. Vstup je umístěn mezi dvěma dřevěnými školními budovami 

a vytváří tak srdce školního komplexu, který propojuje ve horizontálním i vertikálním směru. Školní budovy jsou usazeny na masivním betonovém soklu, ve kterém se nachází obě veřejně přístupné funkce: auditorium a tělocvična. Jejich umístění umožňuje přístup různým uživatelům přes den i ve večerních hodinách, aniž by se vstupovalo do výukových prostor školy.

Škola, mateřská škola, hudební učebny a multifunkční prostory

Na betonovém soklu je umístěn vlastní provoz školy. Obě školní budovy jsou spojeny zastřešeným prostranstvím, kde mohou děti trávit přestávky a setkávat se před a po skončení výuky. Mateřská škola a školní družina jsou přístupné vlastním vchodem ze západní části areálu.

 

 

Program 1
1 - hlavní vstup do školy, společenské prostory, centrum pro rozvoj a terapii; 2 - AUDITORIUM, tělocvičny, FOYEr

 

Program 2
3 - Učebny; 4 - školka a družina

 

 

City vs. green
Novostavba školního komplexu tvoří opěrnou zeď a hranici zástavby zermattu a volné krajiny, Zároveň oba celky propojuje.

 

Urbánní struktura v Zermattu

Velké měřítko školních budov vstupuje do dialogu s drobnou vesnickou zástavbou a její střešní krajinou. Obě školní budovy reprezentují a reinterpretují vzhled úzkých uliček, štítů, tvarů střech a rozměrů jednotlivých uličních fasád v Zermattu. 

Rytmus uskočení ve fasádě je odvozen z  analýzy místní typologie, požadovaných odstupů od hranice pozemku a normových požadavků na vzájemné odstupy budov (VKF Norm). Tento rytmus se opakuje i na štítech střech. Vzájemným natočením štítových stran obou školních budov o 90° je docíleno dostatečné rytmizace velkých objemů obou budov a tím i splynutí navrhované zástavby s okolní střešní krajinou.

 

Štít nižší budovy je otočen směrem ke kostelu, návsi a spolkovému domu. Vyšší budova se štítem obrací směrem ke školám „Trift” a „Im Hof”. 

Úsek mezi oběma budovami (hlavní vstup, jídelna a knihovna) je společně s mateřskou školou zakončen plochou střechou a vytváří oporu vůči svahu. Zde se do areálu „vlévá” zeleň z přilehlé horské louky. Tento architektonicko-krajinářský princip podporuje základní myšlenku návrhu, tedy zmenšit a upozadit viditelné objemy budov tak, aby i přes své velké požadované délky fasády splynuly co nejvíce s okolní historickou zástavbou. 

 

Model 1
Sádrový soutěžní model
Model 2
Sádrový soutěžní model - podled z kopce na střechy Zermattu

 

Architektonický výraz

Rozdílná využití po funčkní a obsahové stránce jsou skloubena v rámci několika stavebních principů. Hmota stavby je záměrně jednoduchá a pragmatická, zastoupena dvěma hlavními materiály: Lehké dřevo a těžký beton. V masivním betonovém soklu jsou umístěny shromažďovací prostory a prostory pro pořádání společenských akcí. Blízko vsi - reprezentativní a lákavé pro publikum, nabízející atraktivní vstupní prostory a okno s výhledem z ulice přímo do auditoria. Povrch soklu je tvořen otryskaným betonem připomínajícím materialitu hrubé skály v okolí Zermattu. Velkorysá ostění vstupů a okenních otvorů v soklu jsou jakoby vyříznuta do hrubé skály. Řez je hladký, příjemný na dotek, stojící v kontrastu k hrubému povrchu soklu. 

 

Sokl tvoří fundament, na kterém jsou usazeny školní budovy opláštěné fasádou z modřínového dřeva. Obě „lehké” školní budovy jsou koncipovány jako jednoduché, prefabrikovatelné a modulární stavby. Jejich vzhled je rytmizován vertikálním laťováním fasády. Dřevěný fasádní obklad je tvořen prvky třech různých rozměrů, které jsou náhodně seskládány k sobě. V každém patře je fasáda navíc lehce předsazena tak, aby chránila průřezy dřevěného pobití pod sebou.

Fasády obou dřevěných novostaveb tak získávají plasticitu, lidské měřítko a současný architektonický vzhled, který velmi citlivě navazuje na estetiku historických dřevěných fasád okolních budov. 

 

The Main Pedestrian Approach - Image by Jan Drška
Hlavní vstup - VIZUALIZACE Jan Drška

 

Vnitřní uspořádání

Vertikální propojení rozdílných úrovní pomocí velkorysého schodiště umožňuje spojovat nebo oddělovat jednotlivé funkční úseky. Jednotlivé úrovně dávají uživatelům svébytnou adresu v budově a pocit soukromí. Všem úsekům jsou přiřazeny odpovídající venkovní prostory a atraktivní vstupy se zastřešením.

Základní škola

Všech 18 tříd základní školy včetně souvisejících prostor je umístěno ve dvou budovách, z nichž každé patro tvoří jasná geometrická kompozice šesti obdélníků. "Cluster" třídních učeben je tvořeno čtyřmi obdélníky, zbývající 2 jsou určeny k doplňkovému využití jako výuka němčiny pro cizince, pedagogická podpora slabších žáků nebo decentralizovaná speciální škola a herní plocha. Tyto doplňkové učebny jsou mezi sebou vzájemně zaměnitelné. Podle našich zkušeností je pro sociální integraci výhodné i rozdílné věkové složení. V rámci jednoho "clusteru" tak mohou být vedle sebe různé ročníky. V některých případech jsou nabízeny i vyučovací hodiny napříč ročníky. Vedle frontální výuky se ve třídách i mimo ně uplatňují také moderní vyučovací formy (kruh, skupinová práce, pracovní plány).

 

Také „učení od starších“ a „vysvětlování mladším“ podporuje sociální kompetence žáků a žákyň. Meziprostory a otevřené uspořádání tříd podporují toto přirozené „učení“ a jeho rozvoj. Prostory tříd jsou ideálně orientované vůči slunci a dennímu osvětlení.

Odborné učebny jsou umístěny v posledním patře v západní části budovy. Odtud mají výhled na město a výstup na plochou střechu spojovacího krčku a s ním spojenou sousedící louku.

Multifunkční prostory, hudební učebny

Podlaží přístupné ze soklu zahrnuje vedle učeben i multifunkční prostory, hudební učebny a centrum pro rozvoj a terapii (ZET). Tyto prostory jsou využívány nezávisle na vyučování. Prostory ZET jsou přístupné jako místo pro setkávání mezi učiteli a rodiči i ve večerních hodinách přímo u vstupu do budovy. Kabinety učitelů se nachází poblíž, v prvním patře budovy, společně s decentralizovanou speciální školou a třídami. Všechny pobytové místnosti, i přes umístění proti svahu, disponují velmi dobrým denním osvětlením.

 

Kindergarten - Image by Jan Drška
Školka - VIZUALIZACE jan drška

 

Mateřská škola a školní družina

Oba tyto úseky se nachází v západní části komplexu. V mateřské škole spolu sousedí vždy dvě třídy, které sdílí společný zastřešený venkovní prostor. Vnitřní i venkovní prostory jsou orientovány na jih. Kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám a delšímu zimnímu období je možné venkovní terasu proměnit v zimní zahradu. Přízemí mateřské školy vytváří společně se vstupním prostorem školní družiny velkorysý zastřešený vstupní a herní prostor. Prostory družiny jsou umístěny v přízemí a mají vizuální kontakt se společně využívaným centrem. Směrem k fasádě je možné jednotlivé prostory propojit pomocí posuvných dveří. Mateřská škola a školní družina jsou se školou propojeny chodbou a veřejným schodištěm. Jídelna a tělocvična jsou v jejich bezprostřední blízkosti.

Knihovna, jídelna a zastřešené prostranství

Tyto prostory propojují obě školní na všech podlažích. Zastřešené prostranství spolu s foyer ležícím o patro níže vytváří velkorysé prostory, kde mohou děti trávit přestávky. Dále je na střeše k dispozici další venkovní prostor se školní zahradou, který se může rozšířit až k nedaleké louce.

 

Jídelna je zčásti koncipovaná jako místo setkávání s posezením, kde si mohou žáci sníst svačinu. Díky mobilní dělící stěně je možné jídelnu uzavřít nebo rozdělit. Pro návštěvníky auditoria může takto eventuelně vzniknout prostor pro aperitiv s nádherným výhledem na vesnici a okolní panorama.

Tyto společné prostory vytváří srdce školy, které společně se schodištěm v centru dispozice vertikálně i horizontálně propojuje všechny prostory školy.

Auditorium, tělocvična a foyer

Auditorium je umístěno ve východní části komplexu u venkovního schodiště a je orientované směrem k vesnici. Při výstupu po schodišti se publiku otevře pohled do stupňovitého sálu a na jeviště. Společně s foyer tak vytváří „výkladní skříň“ školy pro mimoškolní veřejnost. Pro školní vystoupení, divadelní představení nebo kino je k dispozici foyer a přilehlé prostory jídelny. Dále jsou k dispozici prostory střešní terasy s výhledem na Zermatt. Tělocvična je umístěna západně od foyer, odkud je také možné sledovat dění uvnitř.

 

 

Grundriss UG2
půdorys 2.PP  1: 200, -6.20 m - přístup k šatnám a tělocvičnám; spodní vstup do auditoria

 

Grundriss EG
půdorys přízemí  1:200, +-0.00 - auditorium a tělocvičny

 

Grundriss OG
Půdorys 1.NP  1:200, +3.80 - vstup, hudební místnost, školka, společenské prostory, centrum pro rozvoj a terapii

 

Grundriss OG 2
Půdorys 2.NP  1:200, +7.60 - učebny školy, školka, jídelna, administrativa

 

Grundriss OG 3
Půdorys 3.NP 1:200 +10.90 - učebny školy, školka a knihovna

 

Grundriss OG 4, 5
Půdorys 4.NP  1:200, +14.20 - učebny školy a školka; půdorys 5.NP  1:200, +17.50 - odborné učebny

 

View from the dining room - Image by Jan Drška
Pohled z jídelny - VIZUALIZACE jan drška

 

Triftbach - section
Pohled na fasádu a řez budovou